خاکریز خاطرات (قسمت 2)

قسمت دوم ویژه برنامه خاکریز خاطرات (خاطرات دوران دفاع مقدس رزمندگان روستای بلیان)